För passagerarbefordran med Ångaren Bohuslän gäller följande vilkor.

§1. Substitut. Rederiet har rätt att utan föregående varsel sätta in annat fartyg.

§2. Ansvar. Rederiet ansvarar för personskada och skada på eller förlust av resgods om denna förlust eller skada har vållats genom fel eller försumlighet av rederiet eller av någon som rederiet svarar för.
För resgods över 150 kg ansvarar rederiet såsom för transporterat gods i allmänhet enligt sjölagen kapitel 13. Rederiet förbehåller sig rätten att debitera extra för sådant gods.

§3. Ansvarsfrihet. Rederiet ansvarar inte för:

  1. Personskador som inträffar innan passagerare går ombord eller efter det att denne gått iland.

  2. Skada på eller förlust av handresegods innan det förts ombord eller efter det att det förts iland.

  3. Skada på eller förlust av djur som transporteras som handresegods.

  4. Skada på eller förlust av pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter såvida inte rederiet uttryckligen åtagit sig att förvara dem i låst förvaringsutrymme.

  5. Skada eller kostnad orsakad av dröjsmål som inträffat före påbörjad resa.

  6. Förlust, minskning eller skada orsakad av händelse utanför rederiets kontroll.

§4 Ansvarsbegränsning. Rederiets ansvar är under alla förhållanden begränsat i enlighet med sjölagens bestämmelser (15 kapitlet 21§) Vidare står passagerare själv risken intill det belopp som anges i 15 kapitlet 22§ samma lag.

§5 Samtliga förbehåll och begränsningar som rederiet äger åberopa enligt lag och enligt dessa vilkor gäller även till förmån för farygets befäl, besättning, agenter och andra som rederiet svarar för.

§6. Rederiet förbehåller sig rätten att transportera gods och resgods på däck.

§7. Passagerare som vill föra ombord resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom är skyldig att upplysa rederiet om godsets egenskaper. Resgods av denna art som förts ombord utan rederiets känndeom har rederiet rätt att föra iland, oskadliggöra eller förstöra utan skyldighet att ersätta skadan.

§8. Reklamation. Underrättelse om skada eller förlust ska tillställas rederiet omedelbart, dock senast 14 dagar efter resans avslutande.

§9. Forum. Tvister med anledning av detta befordringsavtal skall avgöras vid den tingsrätt som är sjörättsdomstol för rederiet som svarande enligt sjölagen 21 kap. 4 §.

§10. Preskription. Krav med anledning av befordran skall anhängiggöras vid ovan nämnd domstol senast två år efter resans slut eller när resan skulle avslutats.

§11. Sjölagens regler för personbefordran tillämpas på befordran av passagerare och resgods om inte annat stadgas ovan.

Välkommen ombord och njut av en härlig ångbåtstur! Vår strävan är att erbjuda resenärerna en trivsam båttur i ett kultur- och teknikhistoriskt värdefullt fartyg till rimligt pris. Besättningen arbetar ideellt och alla intäkter går till fartygets restaurering och underhåll.

I anslutning till varje resas presentation framgår var biljetterna kan köpas. För alla våra turer gäller att barn under 4 år reser fritt i vuxens sällskap. Biljetter för barn 4 - 14 år kostar 50kr.
Cyklar medtages i mån av plats, avgift enkel resa 50 kronor. Hundar får inte vistas i serveringslokaler. Gods som kan handlastas medtages mot fraktavgift.
Fartyget är inte handikappanpassat, men rullstol kan medföras.
För att undvika obehag vid sjögång kan turerna avkortas eller förändras vad gäller färdväg och uppehåll. Vi reserverar oss för naturhinder och andra orsaker utanför Sällskapet Ångbåtens kontroll.
Ombord på Ångaren Bohuslän råder totalt rökförbud.

Förköp av biljetter

Biljetter till våra resor kan förköpas på Ticketmaster, www.ticketmaster.se
Resterande biljetter säljs vid landgången strax innan avgång.
Mer information om biljetter hittar du under respektive resa i turlistan. 


OBS! Resenärer med förköpta biljetter ska infinna sig vid landgången senast 15 minuter före avgång.